Frågor

 


Jag vill undersöka följande: gärna genom intervjuer med kunniga personer.Hopp och glädje och vänskap


Enskilda personers hopp. När känner jag & du hopp&glädje?


Framtidstro?


Vad betyder dina relationer för ditt välbefinnande?


Människan lär under större delen av sin existens levt i grupper på 10-12 personer som hon stått nära dagligen och vårt känsloliv har utformats i sådana grupper.


Innebär det att de människor som har 10-12 djupare relationer på dagsbasis får resurser,  & trygghet och mår avsevärt bättre än de som inte har djupa dagliga relationer?
Maktkritik


Under vilka förutsättningar är det sant & falskt att "det finns inga mottagare" för maktkritiska observationer"?


Idag förefaller de flesta jag känner vara trötta och rädda för att bli utkonkurrerade.

De flesta spelar med i tidens melodi. Och vår tids melodi levererar fortfarande till en majoritet.


Meritokrati

Vad känneteckande dem som gjorde karriär i:


forna Sovjet?

nazityskland?

gamla Egypten?

genusvetenskap i Kanada, Norge och Sverige?


Vilka var de påstådda meriterna hos dem som gjorde karriär i dessa länder?

Vilka var de verkiga meriterna?


1.Vilka egenskaper anser du belönas mest i det svenska arbetslivet?Usa?

Kina?

Nordkorea?Dessa egenskaper som belönas är väl den verkliga meritokratin, vad systemet efterfrågar?


Vilka är skillnaderna mellan den verkliga och den officiella meritokratin i respektiva styre?Vad vågar människor tala om i sin officiella roll kontra anonymt?


Universitetsprofessorer, lärare, vem som helst?


2. I Ashs konformismexperiment slutade många av deltagarna att hävda sina sinnens vittnesbörd när de mötte en enig grup som svarade fel. Den kognitiva nivå som krävdes för att göra en korrekt bedömning var på ett litet barns nivå. Det är i linje med såväl HC Andersens saga om Kejsarens nya kläder som Hararis konstaterande att den objektiva sanningshalten och en kollektiv berättelses framgång knappast har något samband.


75 % av deltagarna ska vid ett eller flera tillfällen svarat fel när gruppen så  gjorde i Aschs experiment. I denna grupp ingick den 1/4 av deltagarna som alltid svarade fel när gruppen svarade fel.


25 % procent av deltagarna svarade ständigt helt rätt och var självständiga.  Källa.


Då gruppen alla medlemmar inte gav samma svar utan någon avvek  ökade försökspersonens möjlighet att ge ett självständigt svar rejält. Då mer än en uppfattning uttrycks ökar individens möjlighet att uttrycka en egen uppfattning, precis som i Milgrams experiment.


Vad händer i hjärnan & kroppen när människor möter enhetligt grupptryck?

Vad händer i hjärnan & kroppen när människor ser att någon vågar avvika från gruppens uppfattning?

Vad händer i hjärnan & kroppen när vi går in ett agenttillstånd?


3.Vilket överlevnadsvärde har dessa reaktioner där människor upphör att endera visa eller tro på sina egna sinnen och istället underordnar sig maktens utsagor?


4. Under vilka omständigheter är människor i allmänhet fria att lita på sitt eget omdöme?


5. Hur överlevde människor i öst diktaturerna?

Vilka spelade med?

Hur fungerade meritokratin där?

Vilka formade livet väl utan att vara systemtroende eller öppet gå emot systemet ?

Vad hände med de öppet kritiska karriärmässigt?

Vilka jobb kunde man ha om man ville undvika politik?

Vart kunde man fly?

Till vilket pris?


6.Vågar du vara kritisk i arbetslivet?


7. Har du provat?


8. Vilka konsekvenser fick detta?


9. Har du blivit trakasserad av din arbetsgivare?


10. Hur slutade detta?


11. Vad har du för metod att hantera ditt arbetsliv?


12. Är självbedrägeri nödvändigt för att hålla humöret uppe och delta?


13. Vilket välgrundat hopp ser du som inte verkar vara självbedrägeri?


14. Vad gör dina dagar värdefulla?


15.  Stressreaktionerna anses vara fly, fäkta, spela död, men lydnad kan väl också ses som en stressreaktion, om än inte reglerad från det autonoma nervsystemet utan snarare viljestyrd?


16. Hur kommer det sig att både de som lyder och de som kräver lydnad ofta verkar ha så stort behov av att hävda att lydnaden är frivillig?17. Är det någon skillnad på agenttillstånd och funktionell dumhet?


Är det så att funktionell dumhet präglas mer av medveten lydnad än agenttillståndet?

Är agenttillståndet mer riktat gentemot en legitim auktoritet och funktionell dumhet mer riktat gentemot ett konformistiskt sammanhang?


18. Varför hävdar man att det är goda egenskaper som belönas i en meritokrati?


19. Vilka mindre goda egenskaper förefaller historiskt bidra till klättring = karriär?


20. Vilka egenskaper besitter wisselblowers och hur belönas & bestraffas dessa?


Att ta vara på sin dag


21. Vad gör din dag bra?


22. När mår du som bäst?


23. Vad strävar du efter?


24. När är du nöjd?


25. Vad innebär verklig framgång för dig personligen?


26. Vad är viktigast för dig?


27. När är det ur historisk synpunkt en fördel ur hälsosynpunkt att se att kejsaren är naken?


28. Kan skepticism vara en utgångspunkt för att ta vara på dagen mer och tro mindre på tom ideologi?


29. Vilka glädjeämnen rymmer denna dag?


30. Om ökat tempo generellt leder till minskad förmåga att vara empatisk, vad kan jag då göra för att hoppa av eller sänka farten i mitt ekorrhjul?


31. Hur navigera i tidens anda?


Man kan se konformism som respons på tidens anda.


Om man utgår från Ashs experiement finns det åtminstone 4 sätt att förhålla sig till grupptrycket:


1.Att lita på sinna egna sinnen och uttrycka sin egen uppfattning


2. Att lita på sina egna sinnen men inte alltid uttrycka sin egen uppfattning


3. Att inte lita på sina egna sinnen och inte uttrycka sin egen uppfattning


4. Att man tvivlar på sina egna sinnens vittnesbörd men att man ändå uttrycker sin uppfattning.
Tidens anda och rådande vind


Sätten att förhålla sig till grupptryck liknar att till havs färdas...


1. helt i motvind (typ wisselblowers).

2. att ta ut en egen kurs men med hänsyn till vindens riktning

3. att segla i medvind, följa med helt i vindens riktning.

4. att kryssa mot vinden mot ett eget färdmål men inte mer i motvind än vad segelbart är.


I segling går det inte att segla 100 % mot vinden, man måste kryssa. Cirka 80 % mot vind går.


En skillnad på vind och rådande makt, tror jag, är att vinden inte låtsast vara något annat än den är. Men rådande makt legitimerar sig ofta med något den inte eller endast skenbart är, rättvis, gudomlig eller demokratisk.


Därmed kan det vara svårare att acceptera rådande makt än rådande vind. Kanske gäller det att i båda fallen bara acceptera att de är mäktiga? Att en tid segla i medvind är behagligt, enkelt, bekvämt, om ens verkliga färdmål ligger i den riktningen


Men att färdas snabbt, enkelt och bekvämt till ett mål där man inte vill vara är motsatsen till verklig framgång. Är ens mål tvärtemot tidens anda måste man navigera. Och nästan ingen seglar jorden runt mot de dominerande vindriktningarna, det är för jobbigt.Tidens anda, konformism och auktoritetstro, är krafter man måste förhålla sig till.


Vindens makt möjliggör och kräver navigering när man har egna mål. Vore bra att lära sig hantera tidens anda klokt. Något jag inte gjort så bra hittills.


Vilka meningsfulla mål finns att nå,  helst enkelt och njutbart,  som främjas av rådande vind?Att odla jordgubbar i januari är kanske inte värt besväret?Inriktning för DD, samvetsstress


1. Hur har olika personer återhämtning från arbetsrelaterad samvetsstress gått till?


a)Situationsfaktorer?

b) Personfaktorer?
http://kvalitetsmagasinet.se/samvetsstress-en-effekt-av-var-tids-kultur/https://www.svd.se/antligen-ett-bra-namn-for-vad-jag-kanthttp://agnetalagercrantz.se/empatitrotthet-och-samvetsstress/31. Vilket arbete känns värdigt?

Thoreau ställde i sin essay Walking frågan hur man kan försörja sig värdigt. Hur man kan  tjäna pengar till sitt uppehålle med värdigheten i behåll?  Det är en bra fråga. Han konstaterade att nästan inget var skrivet om denna fråga på 1800-talet. Att det verkade som om ingen hade ställt sig denna fråga, som om den var oviktig. En fråga han själv tyckte var högs aktuell och borde så vara i alla tider. Att arbetet måste ha ett värde i sig, att man gör något meningsfullt. Själv förstod han inte att folk kunde gå till sina jobb inomhus och arbeta som löneslavar  för pengarnas skull.


Idag, 200 år senare, är det för många svårt att hitta ett jobb som känns meningsfullt, som inte skadar människor. Och inte skadar en själv. Ibland känns det som att man får mer betalt ju större skada man gör. I Walking ifrågasatte meningen med guldsökandet då guld under enorm möda grävdes upp från marken och sedan lades i kassavalv utan att i sig göra någon som helst nytta. Människor dog för att få i guldet och de som lyckades levde inte ett speciellt värdigt liv utan konsumerade oftast pengarna på sådant som gjorde dem och andra illa.32. Harari uppmärksammar att sambandet mellan den objektiva sanningen i en kollektiv  berättelse och dess framgång verkar vara obefintligt. Famgången för en kollektiv berättelse beror tydligen på andra faktorer än sanning. Vilka?Kan bitterfullness vara en väg att inse vad som är värdefullt för en själv?


33. Kan bitterhet vara en vägvisare till vad som är värdefullt?


34. Kan insikten om att man blivit lurad på något värdefullt, av sig själv genom självbedrägeri eller av andra direkt eller tidens anda, visa vad som var värdefullt och som man följaktligen saknar och upplever som något värdefullt?


35. Då borde detta man är bitter över som förlorats visa vilka värderingar man har och bitterhet kan på så vis när den erkänns klargöra ens ideal, visioner och vad man egentligen hoppas på och värderar högt!


36. Kan då kollektiv bitterhet indirekt påvisa kollektivt hopp?


Vad är jag bitter över?

Du?

Vad är svenskarna bittra över?